ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Dangerous (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද සමාජ රෝගියෙකු තම සහෝදරයාගේ අභාවය පිටුපස ඇති අභිරහස විමර්ශනය කිරීම සඳහා දුරස්ථ දූපතකට ගමන් කරයි, නමුත් ඉක්මනින් ඔහු කේවල් කළ ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි දෙයකට මුහුණ දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *