ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Crisis (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

විද්‍යාඥවරියක්, DEA නියෝජිතවරියක් සහ ඇගේ පුතා අහිමි වූ යථා තත්ත්වයට පත්වන ඇබ්බැහි වූවෙක්, පවතින ඔපියොයිඩ් අර්බුදයට වගකිව යුතු විවිධ පුද්ගලයන් ඔවුන්ගේම විවිධ ආකාරවලින් පහත හෙළීමට උත්සාහ කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *