ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Crisis (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

අර්බුද යනු නිවාස නොමැතිකම අත්විඳින පුද්ගලයින් සඳහා වන එක්සත් රාජධානියේ ජාතික පුණ්‍යායතනයයි. Crisis Skylight Centers නමින් හැඳින්වෙන East London, Newcastle, Oxford, Edinburgh, South Yorkshire, South Wales, Croydon, Brent සහ Merseyside යන මධ්‍යස්ථානවලින් වසර පුරා අධ්‍යාපනය, රැකියා, නිවාස සහ යහපැවැත්ම සේවා පුණ්‍යායතනය පිරිනමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *