ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Coming Home in the Dark (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

අනුකම්පා විරහිත ප්ලාවිතයන් පාසල් ගුරුවරයෙකු සහ ඔහුගේ පවුලේ අය බියකරු මාර්ග චාරිකාවකට රැගෙන යන අතර එමඟින් මිනිසාට ඔහුගේ අතීත ආත්මයට මුහුණ දීමට බල කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *