ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Clara Sola (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කොස්ටාරිකාවේ දුෂ්කර ගම්මානයක, 36 හැවිරිදි කාන්තාවක් වන ක්ලාරා, සමාජීය හා ආගමික සම්මුතිවලින් මිදී ඇගේ ලිංගිකත්වයේ සහ නව බලතලවල ප්‍රධානියා වීමට ගමනක් ආරම්භ කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *