ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Cherry (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

චෙරි (ටොම් හොලන්ඩ්) විද්‍යාලය හැර යාමේ සිට ඉරාකයේ හමුදා වෛද්‍යවරයා දක්වා ප්‍ලාවිතය – නැංගුරම් ලා ඇත්තේ ඔහුගේ සැබෑ ආදරය වන එමිලි (සියාරා බ්‍රාවෝ) විසිනි. නමුත් PTSD සමඟ යුද්ධයෙන් ආපසු පැමිණීමෙන් පසු ඔහුගේ ජීවිතය මත්ද්‍රව්‍ය බවට පත් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *