ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Blood Red Sky (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවක් අතුගා දැමිය හැකි සහ මනුෂ්‍යත්වය විනාශ කළ හැකි යුද්ධයක් සැලසුම් කිරීමට එක්වන විට ඉතිහාසයේ දරුණුතම කුරිරු පාලකයන් සහ අපරාධ මහ මොළකරුවන් නැවැත්වීමට එක් මිනිසෙක් කාලයට එරෙහිව තරඟ කළ යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *