ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Bliss (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඉටු නොවූ මිනිසෙක් සහ අද්භූත ගැහැනියක් ඔවුන් ජීවත් වන්නේ අනුකරණය කළ යථාර්ථයක බව විශ්වාස කරයි, නමුත් ඔවුන්ගේ නව “ප්‍රීති” ලෝකය “කැත” ලෝකයට ලේ ගැලීමට පටන් ගත් විට, ඔවුන් සැබෑ කුමක්ද සහ ඔවුන් සැබවින්ම අයිති කොතැනද යන්න තීරණය කළ යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *