ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Black Friday(2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කළු සිකුරාදා යනු එක්සත් ජනපදයේ ස්තුති දීමෙන් පසු සිකුරාදා සඳහා වාචික යෙදුමකි. එය සම්ප්‍රදායිකව එක්සත් ජනපදයේ නත්තල් සාප්පු සවාරි සමයේ ආරම්භය සනිටුහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *