ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Beckett (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ග්‍රීසියේ ඇමරිකානු සංචාරකයෙකු ඛේදජනක අනතුරකින් පසු ඔහු පලා යන බව සොයා ගනී, ඔහු දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයකට ඇද දැමූ අතර එය ඔහුව ඝාතනයට ලක් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *