ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Barb and Star Go to Vista Del Mar (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ජීවිත කාලය පුරාම මිතුරන් වන බාබ් සහ ස්ටාර් පළමු වතාවට ඔවුන්ගේ කුඩා මැදපෙරදිග නගරය හැර යාමට තීරණය කරන විට ජීවිත කාලය තුළ වික්‍රමය ආරම්භ කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *