ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Army of the Dead (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ලාස් වේගාස් හි zombie පුපුරා යාමෙන් පසුව, කුලී හේවායන් කණ්ඩායමක් අවසාන සූදුව රැගෙන නිරෝධායන කලාපයට පිවිසෙන්නේ කළ නොහැකි මංකොල්ලයක් ඇද ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *