චිත්‍රපටි හින්දි

Antim: The Final Truth (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

දුප්පත් ගොවි පුතෙක් නගරයට ගොස් නිර්භීත මැර කල්ලියක් බවට පත් වේ. වැඩි කල් නොගොස්, ඔහු කිසිදු සටනක් පහසුවෙන් අත් නොහරින අවංක පොලිස් නිලධාරියෙකු සමඟ අං අගුළු ලා ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *