ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Antim: The Final Truth (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

නිහතමානී සම්භවයක් ඇති මිනිසෙක් සංවිධානාත්මක අපරාධ තුළ බලගතු තනතුරක් දක්වා ගමන් කරයි. යුක්තිය ඉතා බැරෑරුම් ලෙස තහවුරු කිරීම සඳහා තම කාර්යය භාර ගන්නා පොලිස් නිලධාරියෙකු වෙත ඔහු දුවන තුරු කිසිවක් ඔහුව නවත්වා ගත නොහැකි බව පෙනේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *