ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Ali & Ava (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

හුදකලා පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු ඔවුන්ගේ අතීත සබඳතාවල කල් පවතින උරුමය නොතකා ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයක් වර්ධනය කර ගනී.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *