චිත්‍රපටි දමිළ

Akhanda (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

අඛණ්ඩ යනු ශිව දෙවියන්ගේ ප්‍රබල දරුණු බැතිමතෙකු වන අතර ඔහු දුෂ්ටයන්ට එරෙහිව නැගී සිටියි.

 

One Reply to “Akhanda (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *