ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Aileen Wuornos: American Boogeywoman (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

1976 දී ධනවත්, වැඩිහිටි මිනිසෙකු සමඟ විවාහ වන කුප්‍රකට අනුක්‍රමික ඝාතක අයිලීන් වුර්නොස්ගේ මුල් වසර, ඇගේ නව පවුල සහ ෆ්ලොරිඩාවේ ඉහළ සමාජය තුළ අවුල් ඇති කිරීමට පමණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *