ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Aftermath (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඔවුන්ගේ විවාහය රැක ගැනීමට මංමුලා සහගතව, තරුණ යුවළක් ගනුදෙනුවක් කර ඔවුන්ගේ සිහින නිවහනට ගිය නමුත් කරදරකාරී සිදුවීම් නිවසේ කරදරකාරී ඉතිහාසය හෙළි කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *