ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

After We Fell (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ටෙසා ජීවිතය වෙනස් කරන තීරණයක් ගන්නා විට, ඇගේ පවුල සහ හාඩින්ගේ අතීතය පිළිබඳ හෙළිදරව් කිරීම් ඇගේ සැලසුම් කඩාකප්පල් කිරීමට සහ යුවළගේ දැඩි සම්බන්ධතාවය අවසන් කිරීමට තර්ජනය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *