ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

A Classic Horror Story (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කඳවුරේ ගමන් ගත් පස් දෙනෙකු ගසක හැපී. ඔවුන් යථා තත්ත්වයට පත් වූ විට, ඔවුන් පදවාගෙන ගිය මාර්ගය, නොබිඳිය හැකි වනාන්තරයක් සහ ලී නිවසකින් ආදේශ කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *