ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

A Christmas Number One (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

බෝයි බෑන්ඩ් එකක සංගීත කළමණාකරුවෙකු සහ ඩෙත් මෙටල් කණ්ඩායමක ගිටාර් වාදකයා ඔවුන් දෙදෙනාටම අත්‍යවශ්‍ය නත්තල් පහරක් හරහා සම්බන්ධ වූ විට ලෝක දෙකක් ගැටේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *